Generelle smittevernrutiner ved HHA

10.3 SMITTEVERNRUTINER OG ISOLAT

Haugaland Hestesport arena vil forholde seg til regler satt i forskrift for velferd for hest og andre evt kommende retningslinjer.

10.3.1 DAGLIG FOREBYGGING

God håndhygiene. Bruk kun eget utstyr på hesten, evt vask før bruk. Hestene i stallen følger godkjent vaksinasjonsprogram og tilsees jevnlig av ansvarlig veterinær. Hestene behandles for orm etter program avtalt med veterinæren. Daglig leder sikrer jevnlige tiltak mot smågnagere med godkjente tiltak i tråd med forskrift om skadedyrbekjempelse. Arenaen har avtale om påfyll av giftstasjoner av person med nødvendige godkjenninger. Alt kraftfor/tørrmat til hest oppbevares i lukkede beholdere i forrommet. Ingenting matavfall kastes i søppelet. Alle hester som kommer inn på området ved stevner eller arrangement blir kontrollert for godkjent vaksineprogram samt egenerklæring for helsetilstand.

10.3.2 HÅNDTERING AV MISTANKE OM EKSTERN SMITTE

Ved mistanke om eksterne smitteutbrudd i Norge, følger HHA fortløpende råd om restriksjoner mm gitt av Norges rytterforbund og Mattilsynet og gitt i Dyrehelseforskriften. Stevner og kurs skal arrangeres på en slik måte som i størst mulig grad hindrer smitteoverføring.( se § 10 i dyrehelseforskriften)

10.3.3 MELDING TIL MATTILSYNET VED ARRANGEMENT

Mattilsynet har innført nye regler og anbefalinger knyttet til stevner og treninger med tilreisende hester. De rideklubber som leier anlegget av HHA, må selv sørge for å sende melding til mattilsynet om arrangementet senest 7 dager før det finner sted. Meldingen skal inneholde: • stedet, omfanget og tidsrommet for dyreansamlingen • dyreartene og andre nødvendige opplysninger om dyra som deltar på dyreansamlingen • antallet dyr av hver art som deltar på dyreansamlingen • planlagte tiltak for å hindre smitteoverføring under dyreansamlingen Benytte skjema fra Mattilsynets sider. Skjemaet sendes til : postmottak@mattilsynet.no

10.3.4 HÅNDTERING AV OPPSTALØRER UNDER STEVNE/TRENING

Som hovedregel skal tilreisende være smittemessig skilt fra permanente dyrehold. Oppstalling i samme stall som permanente hester kan tillates dersom det gjøres kompensetiltak. Feks at de tilreisende benytter en ende av stallen, bruk av egne greiper og trillebårer til tilreisende hester, god håndhygiene og minst mulig direkte kontakt. Ved stevner og arrangement ved Haugaland Hestesport Arena benyttes egen gjesterstall med 60 utleiebokser, egne spylespilt og vannposter. Eget wc og dusj benyttes i lagerhall. Tilreisende med årskort benytter egne staller til av/påsaling eller døgnboks. Andre tilreisende saler av/på ved egen henger. Egne luftegårder kan leies av tilreisende. Egne trillebårer og greiper ved utleiestaller benyttes av tilreisende. Egne bøtter medbringes. Ingen hester med symptomer på smitte skal inn på anlegget. Har hesten feber, neseutflod, diare eller andre symptomer på smitte, tas ikke hesten imot ved anlegget. Forkrybber og drikkekar vaskes. Ikke gå inn til en tilreisende hest og direkte inn i neste boks. Skift evt skotøy og husk håndvask

10.3.4 HÅNDTERING AV REELL SMITTESITUASJON PÅ ANLEGGET

Dersom det skulle oppstå smittsomme sykdommer hos hest kontaktes dyrlege umiddelbart, og nødvendige tiltak iverksettes i samarbeid med denne. Daglig leder og styret skal umiddelbart varsles. Haugaland Hestesport Arena har etablert 9 isolatbokser for isolasjon av hest med smittsom sjukdom. Boksene er plassert i lagerhall og er atskilt fra resten av stallen med egen inngang, wc og dusj samt vannpost. Det er plass til å henge fra seg overtrekkstøy/-sko og egnet mulighet for håndvask i tilknytning til isolatboksene. Egen greip og trillebor skal benyttes. Hester isoleres ved mistanke om smitte i samråd med veterinær og mattilsyn. Smitte rapporteres inn ihht det til enhver tid gjeldende regelverk. Hender, sko, utstyr vaskes og sprites. Boksen desinfiseres tilstrekkelig etter endt opphold. Inngangen skal merkes med smitte.

Handlingsplan Koronasmitte for arrangement og stevner ved HHA

1. Stevneplanlegging, godkjenning av stevneinvitasjon og påmelding gjøres som vanlig i HorsePro eller Sporti i tråd med KR I. I stevneinvitasjonen skal det lenkes til disse koronavettreglene for ridestevner, og de skal være godt synlig slått opp på stevneplassen.

2. Alle arrangement og stevner ved HHA vil følge retningslinjer gitt i : o Myndighetenes generelle smittevernbestemmelser o NIFs veiledninger o NRYFs koronavettregler (revidert 22.06) o NRYFs koronavettregler for gjennomføring av stevner

3. Klubben registrerer navnet på hvem som eventuelt er med rytter (foresatt, trener, sjåfør, familiemedlemmer etc., eventuelt melder hvem som kun skal være publikum dersom det er et avgrenset område for publikum). Registreringen vil foretas før deltakerne ankommer, og kan eksempelvis gjøres ved e-post . Parkeringsvakt skriver ned de som ankommer som publikum

4. Arrangementsansvarlig (stevneleder) blir oppnevnt, samt smittevernansvarlig . Smittevernansvarlig kan være samme person som arrangementansvarlig og er ansvarlig for at stevnet avvikles etter de regler som er gitt av myndighetene, NIF og NRYF.

5. Det vil bli organisert for hyppig renhold på alle wc, garderober og kiosk/kjøkken. Det legges til rette for god håndvask med vann og såpe, ev. god tilgang til antibac.

6. Det skal på stevneområdet aldri være mer enn 200 personer samlet samtidig . Antall personer (200 personer samlet) inkluderer alle, herunder ryttere, trenere, foresatte, sjåfører, teknisk personell, dugnadsmedarbeidere etc. Følgende områder er definert på HHA: o Peisestua og tribune inne i store ridehall o Resten av området med staller, haller og utebaner o Parkeringsplasser o Teltleiren Det vil være vakter som holder oversikt over hvem som oppholder seg i hvilken sone, og påminner regler om avstand.

7. Rideklubbene vurderer og avklarer på forhånd tiltak for at man ikke skal overskride maks 200 personer: o antall og valg av klasser o tidspunkt og tidsintervall for ankomst og avreise. Det skal innføres starttid for enten ekvipasjen eller klassen. Det skal angis hvor lenge før start man kan ankomme stevneplassen/sonen og hvor raskt etter man har ridd, ev. når klassen er ferdig, man skal ha forlatt stevneområdet/sonen o antall hester per rytter o antall klasser per ekvipasje o om faste oppstallører kan oppholde seg på stevneområdet

8. Oppstalling – dersom det tilbys, vil arrangør sørge for at generelle smittevernstiltak ivaretas, både avstand og renhold

9. Sekretariatet – arrangøren vil legge til rette for å kunne holde avstand, både for de som jobber der og for deltakerne, og vil etablere køordning med avstand. Arrangøren vil også legge opp til minst mulig fysisk besøk i sekretariatet, ved å vurdere følgende: o Start- og resultatlister publiseres på nettet, og på andre digitale flater, og vil kun bli delt ut fysisk til teknisk personell. o Endring av klasse meldes elektronisk eller per telefon, som for eksempel på sms, e-post, facebook, telefonsamtale, etter hva som passer best for arrangør. o Arrangørene oppretter en egen kanal for informasjon, f.eks. via hjemmesiden, en egen facebook-gruppe for stevnet, eller tilsvarende løsninger. o Alle betalingstransaksjoner går elektronisk, f.eks. Vipps.

10. Teknisk personell - arrangør vil sørge for at teknisk personell får utført sitt arbeid i tråd med smittevernreglene, herunder: o Min 1 meter avstand mellom dommere, banemannskap etc. o Håndvask – vann og såpe, og/eller antibac må være tilgjengelig for teknisk personell Utstyr/antrekk

11. ryttere og hester må kun benytte eget utstyr/antrekk, og sørge for at det er rengjort/desinfisert før ankomst til stevnet. Dette gjelder også greip og trillebår.

12. Premieutdeling Dersom klubben velger å avholde ordinær premieutdeling må publikum anvises til eget sted hvor maksgrensen på 200 og avstandsreglene kan overholdes. Alternativt blir premier hentet i sekreteriatet.

Velkommen til stevne i trygge og sikre omgivelser ved Haugaland Hestesport Arena!